Archive for มกราคม 2019

โรงพิมพ์ รับงานพิมพ์ได้ทุกรูปแบบ รับประกันในคุณภาพชั้นเยี่ยม

โดยโรงพิมพ์จะรับผลิตงาน ทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ทางโรงพิมพ์ไม่ได้มุ่งเน้นแต่กำไรแต่ทุกงานพิมพ์ย่อมหมายถึงต้นทุนในธุรกิจของลูกค้า โรงพิมพ์จึงมุ่งเน้นที่จะแนะนำสเปกงานที่เหมาะสม หรือสเปกงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด หรือให้เกิดผลกำไร คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด

โรงพิมพ์ที่ผลิตงานพิมพ์ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าโรงพิมพ์ในยุคดิจิตอลนี้ มักจะต้องการงานพิมพ์จำนวนน้อยกว่ายุคก่อนมากทีเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในยุคดิจิตอลนี้ การที่จะเป็นโรงพิมพ์ที่ดีได้นั้น จะต้องมีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ในการผลิตให้เหมาะสมและสอดรับกัน จากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง คือ จากระบบการเตรียมการพิมพ์ ไปสู่ระบบการพิมพ์ และ ไปสู่ระบบหลังการพิมพ์ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ หรือ มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในด้านการทำโรงพิมพ์มามากพอสมควร ช่วยวางแผน ช่วยเลือกเทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม สำหรับการทำเป็นโรงพิมพ์ โรงพิมพ์ต้นฉบับ ก็เป็นโรงพิมพ์หนึ่งที่วางแผนและดำเนินการเพื่อเป็นโรงพิมพ์มาอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่ทำการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดรับกันในการผลิตแต่ละระบบเท่านั้น โรงพิมพ์ต้นฉบับ ยังพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน้าร้านทางกายภาพ และ ทางออนไลน์ อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และรักษาคุณภาพตามนโยบายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ ISO2009 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้โรงพิมพ์ต้นฉบับ กล้ารับประกันคุณภาพงานพิมพ์โดยไม่มีเงื่อนไขอีกด้วย แม้กระทั่งราคางานพิมพ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้องานพิมพ์ โรงพิมพ์ต้นฉบับ ก็ยังสามารถคิดราคาได้ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์อื่นๆ พร้อมทั้งยังได้เปิดเผยราคาให้แก่ผู้สนใจได้ตรวจสอบประกอบการตัดสินใจ